Invoermethode 13

De posten die vallen onder Invoermethode 13, zijn de posten onder Eigen Vermogen, namelijk: Aandelenkapitaal, Agioreserve, Herwaarderingsreserve, Wettelijke reserve, Statutaire reserve, Algemene/winstreserve, Vermogensmutatie, Eigen Vermogen en Vrije invoer. De bij deze invoermethode getoonde posten, zijn dus afhankelijk van de gekozen bedrijfsvorm (zie: Ondernemingsvorm).

De bovenstaande posten van het Eigen Vermogen kennen eigenlijk geen afloop. In principe blijft de waarde die op de BeginBalans is ingevuld, staan tot aan het eind van de prognoseperiode.

Invoer bij financiering

Het enige wat er kan wijzigen bij deze posten zijn de mutaties. Deze kunnen bij Prognose | Financiering | Eigen Vermogen worden ingevuld. Daarbij komt dat Visionplanner de lopende resultaten verwerkt in de Algemene/winstreserve van de volgende periode.

Mocht in de stamgegevens de post nog niet zijn gespecificeerd, dan kunt u hier naar toe met de knop stamgegevens

om de specificaties alsnog toe te voegen. Wanneer u de specificatie maakt bij de stamgegevens onder Eigen Vermogen, geeft u daar dan aan (d.m.v. een vinkje te plaatsen) of het gaat om een storting of een onttrekking. Hieronder is een specificatie gemaakt voor de post Algemene/winstreserve (Figuur 109 Invoer prognose methode 13 bij investeringen).

Figuur 109 Invoer prognose methode 13 bij investeringen

Nu kunt u als u kiest voor Vrije invoer, per periode de onttrekking of storting aangegeven. Kiest u voor een Vast periodebedrag, vult u dan een bedrag voor het boekjaar in.