Invoermethode 3

Invoermethode 3 is van toepassing op de overige posten (Vorderingen op groepsmaatschappijen, Vorderingen op deelnemingen, Overige langlopende vorderingen en Vrije invoer aangemaakt onder Financiële vaste activa), die niet vallen onder de Financiële vaste activa bij Invoermethode 2.

Met het selecteren (door op Specificatie te klikken) van één van de posten die valt onder invoermethode 3, ziet u de specificaties . Als u in een leeg scherm terecht komt, heeft u bij de stamgegevens geen specificaties opgegeven en/of niet opgenomen voor de prognoses (zie Invoermethode 1).

Als u het scherm opent van Vorderingen op groepsmaatschappijen door op “specificatie” te klikken in het scherm Prognoses | BeginBalans | Activa | Financiële vaste activa, ziet u het onderstaande scherm: (Figuur 95 Invoermethode 3 voor prognoses van Vorderingen op groepsmaatschappijen)

Figuur 95 Invoermethode 3 voor prognoses van Vorderingen op groepsmaatschappijen

De aflossingen van de leningen kunnen automatisch berekend worden door Visionplanner. Dit gebeurt aan de hand van de boekwaarde, de looptijd, de startdatum prognoses, de startdatum van de aflossingen en de frequentie van aflossing.

Invoer investeringen & financieringen

Indien bij de stamgegevens is aangegeven dat de Datum aanschaf na de startdatum van de prognoses ligt, dan kan de invoer bij investeringen & financieringen gedaan worden.
De berekende rente zal steeds per periode worden berekend (week, 4-wekelijks of maand) en standaard betaald worden op het moment van aflossing.

Voorbeeld:
Startdatum prognoses is 01-01-2012
Boekwaarde is 100.000
Resterende looptijd is 24 maanden
Startdatum aflossing is 01-07-2012
Aflossing per kwartaal

De lening is per 31-12-2014 volledig afgelopen.

De tussenliggende aflossingen zijn:
01-07-2012
01-10-2012
01-01-2013
01-04-2013
01-07-2013
01-10-2013

Het aantal aflossingen is dus 6. Het aflossingsbedrag is dus 100.000 / 6 = 16.666,67.

Opties

U kunt onder de knop “Opties” een Toelichting per specificatie invullen met de knop

. Deze toelichting kan vervolgens in de output van het rapport of in het dashboard getoond worden.


Verder kunt u hier invullen op welke manier u wilt aflossen. Ook de aflossingsbedragen kunnen naar eigen wens worden ingevuld. Bij de berekening van de rente wordt hier automatisch rekening mee gehouden (Figuur 96 Mogelijke aflossingsvormen voor invoermethode 3).

Figuur 96 Mogelijke aflossingsvormen voor invoermethode 3

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een annuïteit-lening. Dit is een vorm van aflossen, waarbij het rentedeel en het aflossingsdeel samen altijd even groot is. In het begin zal er dus veel rente betaald worden en weinig aflossing. Echter, hoe verder de looptijd vordert, hoe meer er steeds afgelost zal worden en hoe minder rente betaald zal worden. Visionplanner berekent automatisch de annuïteit aan de hand van het schuldbedrag, de looptijd en het rentepercentage. In de uitvoer zal de lening steeds verminderd worden met het aflossingsdeel. Het rentedeel komt terug onder de rentelasten in de exploitatie, en de annuïteit zelf wordt in het liquiditeitsoverzicht verantwoord. Tevens kan de ontvangst van de rente aan de lening worden toegevoegd.


Een andere mogelijkheid binnen het optiescherm is, dat er rekening gehouden kan worden met een rentebetaling, die ongelijk is aan het moment van aflossing. Zo kan bijvoorbeeld de aflossing per halfjaar of per kwartaal plaatsvinden, maar de rentebetaling gewoon per periode (of juist andersom).