Invoermethode 8

Invoermethode 8 is van toepassing op de rubrieken uit zowel de activa-, als de passivazijde van de balans. Mocht in de stamgegevens deze post nog niet zijn gespecificeerd, dan kunt u hier naar toe met de knop stamgegevens

om de specificaties alsnog toe te voegen.

Bij deze veelvoorkomende invoermethode dient de boekwaarde te worden ingevuld en daarna de afloop van de boekwaarde. Deze afloop kan ontvangsten, uitgaven of (negatieve) kosten bevatten.

In onderstaand overzicht zijn de posten gegeven (incl. overzicht en omschrijving waar de afloop onder valt):

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

ACTIVA

Te vorderen op groepsmaatschappij

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

Te vorderen op andere deelnemingen

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

Vooruitbetaalde verzekeringen

Overige verzekeringen (Exploitatie)

Vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting

Motorrijtuigenbelasting (Exploitatie)

Vooruitbetaalde crediteuren

Crediteuren (Balans)

Te vorderen loonheffing

Belastingen en sociale lasten (liquiditeit)

Te vorderingen overige belastingen

Belastingen en sociale lasten (liquiditeit)

Te vorderen bedrijfsvereniging

Belastingen en sociale lasten (liquiditeit)

Overige vorderingen

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

Te ontvangen rente

Rente ontvangsten (Liquiditeit)

Te ontvangen bedragen

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

Rekening courant directie

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

Overige rekeningen courant

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

Kruisposten

Overige ontvangsten (Liquiditeit)

PASSIVA

Pensioenvoorziening directie

Pensioenpremies (Liquiditeit)

Pensioenvoorziening personeel

Pensioenpremies (Liquiditeit)

Pre pensioen voorziening

Pensioenpremies (Liquiditeit)

Voorziening latente belastingen

Vennootschapsbelasting (Exploitatie) Negatief !

Te betalen aan groepsmaatschappijen

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Schulden aan andere deelnemingen

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Te betalen dividend

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Te betalen investeringen

Betaling investeringen (Liquiditeit)

Crediteuren

Crediteurenbetaling (Liquiditeit)

Vooruit ontvangen bedragen

Debiteuren (Balans)

Te betalen loonheffing / soc. lasten

Sociale lasten / loonheffing (Liquiditeit)

Te betalen overige belastingen

Overige belastingen (Liquiditeit)

Te betalen bedrijfsvereniging

Bedrijfsvereniging (Liquiditeit)

Te betalen vakantiegeld

Vakantiegeld / bonnen personeel (Liquiditeit)

Te betalen extra salarisperiode

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Te betalen rente

Rente betalingen (Liquiditeit)

Te betalen kosten

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Rekening-courant directie

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Kruisposten

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Overige rekeningen-courant

Contante betaling overig (Liquiditeit)

Voor de post Te vorderen op groepsmaatschappijen bij “kortlopende vorderingen” kan een rentepercentage worden ingevuld. Ook kan er worden aangegeven of deze rente moet worden toegevoegd aan de post Te vorderen op groepsmaatschappijen door het vinkje onder RC aan te vinken, anders loopt deze via Rekening courant bank (Figuur 104 BeginBalans invoermethode 8 voor Ter vorderen op andere deelnemingen).

Figuur 104 BeginBalans invoermethode 8 voor Ter vorderen op andere deelnemingen

Onder posten met daarachter de knop Afloop, kunt u eenvoudig het gewenste afloopbedrag per periode invullen. Tevens ziet u rechtsonder in het scherm het “Resterend afloopbedrag”. Dit bedrag kan nooit kleiner dan 0 worden, maar het mag uiteraard wel groter dan 0 blijven. Dit houdt dan in dat het bedrag op de BeginBalans geen of slechts een gedeeltelijke afloop kent.

Invoer investeringen & financieringen

Voorraadverloop

Onder investeringen kan het verdere verloop van de voorraad worden ingevuld. Dit verloop kan volgens een aantal methoden worden aangegeven. Deze mogelijkheden zullen hieronder uiteengezet worden (Figuur 99 Beginscherm invoer voorraadverloop Voorraad handelsgoederen):

Figuur 99 Beginscherm invoer voorraadverloop Voorraad handelsgoederen

Conform BeginBalans

Het verloop van de voorraad zal gelijk zijn aan het ingevulde bedrag op de BeginBalans. Er zullen dus geen voorraadtoenamen of afnamen zijn, indien er verder niets ingevuld wordt. De voorraad zal dan een vaste waarde hebben.
Bij deze optie zal de omschrijving Voorraadverloop wijzigen in Voorraadmutaties. Hier kunt u dan eventuele mutaties (toename is een positief bedrag, afname is een negatief bedrag) invullen.

Vast bedrag

Bij deze optie kan er een vast bedrag worden ingevuld. Dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan het bedrag van de BeginBalans. Het verdere voorraadverloop zal dus gelijk zijn aan het ingevulde bedrag.

Seizoenpatroon

Indien er sprake is van een voorraadverloop dat een jaarlijks patroon kent, kan gekozen worden voor seizoenpatroon (Figuur 100 Prognoses investeringen Voorraad handelsgoederen voorraadverloop met seizoensinvloed).

Figuur 100 Prognoses investeringen Voorraad handelsgoederen voorraadverloop met seizoensinvloed

Aan de linkerkant van het scherm kunt u aangeven wat de gemiddelde maandvoorraad per jaar zal zijn. Aan de rechterkant, kunt u het seizoenpatroon aangeven met een voor gedefinieerde seizoensinvloed (zie: 4.6.7 Standaardwaarden) of een aangepaste seizoensinvloed. Indien er bijvoorbeeld een maandvoorraad van 10.000 is aangegeven en in januari een percentage van 2 %, dan zal de voorraadhoogte in januari 10.000 * 12 = 120.000 * 0.02 = 2.400 bedragen.

Vrije invoer

Bij deze optie kan het maandelijkse voorraadbedrag worden ingevuld.

Percentage van de omzet

Indien deze optie wordt gekozen, zal het voorraadverloop gekoppeld zijn aan de bruto-omzet (zonder korting).

Percentage van de inkoopwaarde

Indien deze optie wordt gekozen, zal het voorraadverloop gekoppeld zijn aan de inkoopwaarde.

De optie Aantal dagen waarna de betaling plaatsvindt, neemt de voorraadstijgingen automatisch mee in de liquiditeit en crediteurenpositie.

Verder kan het van toepassing zijn om het BTW-percentage aan te geven.

Indien gewenst, kunnen er ook opmerkingen op het voorraadverloop worden gegeven. Deze opmerkingen kunnen onder de knop

worden ingevuld. Deze opmerkingen kunnen dan weer worden opgeroepen in de output van een rapportage of in het dashboard.

Waardemutaties

Hier kan een waardedaling (negatief getal) of een waardestijging (positief getal) worden ingevuld, die geen liquiditeitsgevolgen heeft. Dit zijn dus waardemutaties als gevolg van bijvoorbeeld incourantheid of schade.
Met behulp van de wizard-knop

kunt u Procentuele jaarlijkse mutatie aangeven bij de invoer.