Invoermethode 9

Deze invoermethode betreft de rubrieken: Te vorderen omzetbelasting / Te betalen omzetbelasting, Te vorderen vennootschapsbelasting / Te betalen vennootschapsbelasting, Vooruitbetaalde investeringen en Rekening courant bank. Deze rubrieken zijn afhankelijk van wat er in andere rubrieken is ingevuld. Daardoor is er voor deze methode geen mogelijkheid om de afloop aan te geven. De afloop van de verschillende posten wordt op verschillende wijzen bepaald door de invoer in andere paragrafen van Visionplanner.

Te vorderen omzetbelasting / Te betalen omzetbelasting

De afloop van deze posten wordt door Visionplanner automatisch geplaatst in de liquiditeitstabel bij de omschrijving Omzetbelasting. Het moment waarop de afloop bepaald wordt, is afhankelijk van de eerstvolgende afdracht van de omzetbelasting. Deze wordt bepaald door de invoer bij Omzetbelasting.

Het aangiftetijdvak bepaalt het moment van ontvangst/betaling: Indien er gekozen is voor aangifte per maand, zal de ontvangst/betaling aan het einde van de eerste maand plaatsvinden (bijvoorbeeld op 31 januari). Als er gekozen is voor aangifte per kwartaal, dan zal de ontvangst/betaling van de belasting aan het einde van de maand na het kalenderkwartaal plaatsvinden.

Te vorderen vennootschapsbelasting / Te betalen vennootschapsbelasting

De afloop van deze posten wordt eveneens automatisch berekend door Visionplanner. Dit kan worden aangegeven in de Exploitatieprognose bij de omschrijving “vennootschapsbelasting”. Hier kan de periode worden ingevuld waarop deze ontvangen betaald wordt. Kiest u voor “vrije betalingen”, dan kan de afloop ook handmatig worden ingevuld.

Vooruitbetaalde investeringen

De afloop van deze post wordt bepaald bij de invoer van investeringen die bij “Investeringen” worden ingevuld. Onder de optieknop van een bepaalde investering, kan worden aangegeven of de investering in meerdere termijnen kan worden voldaan. Indien dit het geval is, kan er vervolgens een bedrag worden ingevuld van betalingen die al voor de start van de prognoses zijn gedaan. Hierbij zal het totaal van alle investeringen gelijk moeten zijn aan het bedrag op de BeginBalans. De afloop van de post “vooruitbetaalde investeringen” wordt nu berekend aan de hand van de vooruitbetaalde bedragen (bij “Investeringen”) op het moment dat de investering geactiveerd wordt.

Rekening courant bank

De afloop/mutatie van deze post wordt berekend door Visionplanner. Dit is een resultante van alle ontvangsten, uitgaven en mutaties van Kas, Andere banken, Factormaatschappij en Privé. Een uitgebreide specificatie hiervan wordt weergegeven in de liquiditeitstabel.

Wel kunnen hier de rentekosten en kredietlimieten worden aangegeven.