Prognose financieringen en eigen vermogen

Voor de Beginbalans aan de activa en passiva, kant bestaan verschillende invoer mogelijkheden. Dit heeft te maken met de diverse typen activa of passiva en de daarbij behorende eigenschappen.

Omdat veel balansposten dezelfde eigenschappen hebben qua verwerken zijn ze geclusterd in groepen. De eigenschappen van zo’n groep zijn beschreven in een invoermethode. Hieronder staat een lijst met de rubrieken en de bij behorende invoermethode voor de financieringen (passiva zijde).

Rubrieken met bijbehorende invoermethoden Passiva zijde

Eigen Vermogen
De balansposten die hier aan de orde komen, zijn afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm. In deze toelichting zullen alle mogelijkheden aan de orde komen.

Bij een Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap:

Aandelenkapitaal

Invoermethode 13

Agioreserve

Invoermethode 13

Herwaarderingsreserve

Invoermethode 13

Wettelijke reserve

Invoermethode 13

Statutaire reserve

Invoermethode 13

Algemene / winstreserve

Invoermethode 13

Onverdeeld resultaat na belasting

Invoermethode 16

Vermogensmutatie

Invoermethode 13

Reserve omrekeningsverschillen

Invoermethode 13

Minderheidsbelang derden

Invoermethode 13

Vrije invoer

Invoermethode 13


Bij een Stichting of Vereniging:

Eigen Vermogen

Invoermethode 13

Algemene / winstreserve

Invoermethode 13

Onverdeeld resultaat na belasting

Invoermethode 16

Vrije invoer

Invoermethode 13


Bij een Eenmanszaak, Man-Vrouw Firma, Vennootschap Onder Firma, Maatschap of een Commanditaire Vennootschap:

Eigen Vermogen

Invoermethode 13

Kapitaal

Invoermethode 15

Fiscale oudedagsreserve

Invoermethode 18

Vrije invoer

Invoermethode 13


Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen o/g

Invoermethode 3

Vrije invoer

Invoermethode 3


Voorzieningen

Pensioenvoorziening directie

Invoermethode 8

Pensioenvoorziening personeel

Invoermethode 8

VUT voorziening

Invoermethode 8

Voorziening reorganisatie

Invoermethode 14

Garantievoorziening

Invoermethode 14

Voorziening groot onderhoud

Invoermethode 14

Voorziening assurantie eigen risico

Invoermethode 14

Voorziening latente belastingen

Invoermethode 8

Overige voorzieningen

Invoermethode 14

Voorziening aandeel in groepsmaatschappijen

Voorziening aandeel in andere deelnemingen

Vrije invoer

Invoermethode 14


Vreemd vermogen lang

Langlopend bankkrediet

Invoermethode 3

Leningen langlopend o / g

Invoermethode 3

Hypotheken

Invoermethode 3

Financial lease verplichtingen

Invoermethode 3

Schulden aan groepsmaatschappijen

Invoermethode 3

Schulden aan participanten

Invoermethode 3

Overig langlopend vreemd vermogen

Invoermethode 3

Vrije invoer

Invoermethode 3


Vreemd vermogen middellang

Middellang bankkrediet

Invoermethode 3

Leningen middellang

Invoermethode 3

Overig vreemd vermogen middellang

Invoermethode 3

Vrije invoer

Invoermethode 3


Vreemd vermogen kort

Te betalen aan groepsmaatschappijen

Invoermethode 19

Schulden aan andere deelnemingen

Invoermethode 19

Te betalen dividend

Invoermethode 8

Te betalen investeringen

Invoermethode 8

Crediteuren

Invoermethode 8

Vooruit ontvangen bedragen

Invoermethode 8

Te betalen vennootschapsbelasting

Invoermethode 9

Te betalen omzetbelasting

Invoermethode 9

Te betalen loonheffing / sociale lasten

Invoermethode 8

Te betalen overige belastingen

Invoermethode 8

Te betalen bedrijfsvereniging

Invoermethode 8

Te betalen vakantiegeld

Invoermethode 8

Te betalen extra salarisperiode

Invoermethode 8

Te betalen rente

Invoermethode 8

Te betalen kosten

Invoermethode 8

Rekening-courant bank

Invoermethode 9

Rekening-courant directie

Invoermethode 8

Overige rekeningen-courant

Invoermethode 8

Schuld aan factormaatschappij

Invoermethode 7

Overige kortlopende schulden

Invoermethode 3

Kruisposten

Invoermethode 8

Overlopende passiva-posten

Invoermethode 12

Vrije invoer

Invoermethode 3