Prognose investeringen

Voor de Beginbalans aan de activa en passiva, kant bestaan verschillende invoer mogelijkheden. Dit heeft te maken met de diverse typen activa of passiva en de daarbij behorende eigenschappen.

Omdat veel balansposten dezelfde eigenschappen hebben qua verwerken zijn ze geclusterd in groepen. De eigenschappen van zo’n groep zijn beschreven in een invoermethode. Hieronder staat een lijst met de rubrieken en de bij behorende invoermethode voor de investeringen (activa zijde).

Rubrieken met bijbehorende invoermethoden Activa zijde

Immateriële vaste activa

Goodwill

Invoermethode 1

Licenties en octrooien

Invoermethode 1

Geactiveerde R&D kosten

Invoermethode 1

Kosten uitgifte van aandelen

Invoermethode 1

Vooruitbetaling op immateriële vaste activa

Invoermethode 1

Vrije invoer

Invoermethode 1Materiële vaste activa

Grond

Invoermethode 1

Gebouwen

Invoermethode 1

Machines en installaties

Invoermethode 1

Inventaris

Invoermethode 1

Computerapparatuur

Invoermethode 1

Vervoermiddelen

Invoermethode 1

Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar

Invoermethode 1

Vooruitbetaling op materiële vaste activa

Invoermethode 1

Vrije invoer

Invoermethode 1Financiële vaste activa

Aandeel in groepsmaatschappijen binnenland

Invoermethode 2

Aandeel in groepsmaatschappijen buitenland

Invoermethode 2

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Invoermethode 3

Aandeel in andere deelnemingen binnenland

Invoermethode 2

Aandeel in andere deelnemingen buitenland

Invoermethode 2

Vorderingen op deelnemingen

Invoermethode 3

Overige langlopende vorderingen

Invoermethode 3

Overige langlopende effecten

Invoermethode 2

Vrije invoer

Invoermethode 3Voorraden

Grondstoffen

Invoermethode 5

Voorraad halffabricaten I

Invoermethode 4

Voorraad halffabricaten II

Invoermethode 4

Voorraad onderhanden werk

Invoermethode 4

Voorraad gereed product

Invoermethode 4

Voorraad onderdelen

Invoermethode 5

Voorraad emballage

Invoermethode 5

Voorraad handelsgoederen

Invoermethode 5

Voorraad onderhanden werk (bij projecten)

Invoermethode 6

Vrije invoer

Invoermethode 5Kortlopende vorderingen

Debiteuren

Invoermethode 10

Te vorderen op factormaatschappij

Invoermethode 11

Te vorderen op groepsmaatschappij

Invoermethode 19

Te vorderen op andere deelnemingen

Invoermethode 19

Effecten

Invoermethode 17

Waarborgsommen

Invoermethode 17

Vooruitbetaalde verzekeringen

Invoermethode 8

Vooruitbetaalde motorrijtuigenbelasting

Invoermethode 8

Vooruitbetaalde crediteuren

Invoermethode 8

Te vorderen loonheffing

Invoermethode 8

Te vorderen overige belastingen

Invoermethode 8

Te vorderen bedrijfsvereniging

Invoermethode 8

Te vorderen omzetbelasting

Invoermethode 9

Te vorderen vennootschapsbelasting

Invoermethode 9

Overige vorderingen

Invoermethode 8

Vooruitbetaalde investeringen

Invoermethode 9

Te ontvangen rente

Invoermethode 8

Te ontvangen bedragen

Invoermethode 8

Rekening courant directie

Invoermethode 8

Overige rekeningen courant

Invoermethode 8

Overlopende activaposten

Invoermethode 12

Vrije invoer

Invoermethode 3Liquide middelen

Kas

Invoermethode 5

Rekening courant bank

Invoermethode 9

Andere banken

Invoermethode 5

Kruisposten

Invoermethode 8

Rubriek