Uitkeringstoets

Per 1 oktober 2012 is het verplicht om een uitkeringstoets uit te voeren als een BV dividend wil uitkeren. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering en moet vooraf een uitkeringstoets uitvoeren. Uit de uitkeringstoets moet blijken dat de BV ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Voer voor dividenduitkering altijd eerst een uitkeringstoets uit

Als achteraf blijkt dat het bestuur de goedkeuring niet had mogen verlenen, dan is de bestuurder privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan. Ook de aandeelhouder, die wist of had moeten weten dat de dividenduitkering de BV in moeilijkheden zou brengen, kan worden verplicht om de onterecht ontvangen uitkering terug te betalen.

Visionplanner Uitkeringstoets; snel een actuele en geprognosticeerde balans

Met de Uitkeringstoets van Visionplanner kunt u heel snel via een geprogrammeerde workflow een balans- en liquiditeitsprognose maken. Deze is noodzakelijk als een BV dividend gaat uitkeren. Met behulp van de Uitkeringstoets in Visionplanner wordt zowel de actuele als de geprognosticeerde balans gepresenteerd. U bepaalt zelf of het uitgangspunt de administratie of een vastgestelde jaarrekening is.

In de presentatie wordt een onderscheid gemaakt naar aandelenkapitaal, vrije reserves en gebonden reserves.

Ook kunnen er normen worden ingevoerd in Visionplanner voor solvabiliteit en liquiditeit. Deze kunt u dan vergelijken met de actuele en geprognosticeerde stand van deze kengetallen om te bepalen of een dividenduitkering aanvaardbaar is.

Hoe werkt de Visionplanner Uitkeringstoets?

  1. U vult bedrijfsgegevens en bepaalt de perioden. Bijvoorbeeld 2012 als vergelijkend jaar en 2013 als prognose jaar.
  2. U leest de cijfers in uit uw administratiepakket. Een accountant kan de rapportgenerator van Caseware of Audition gebruiken.
  3. U maakt een extracomptabele journaalpost voor een correctie tussen commerciële en fiscale waardering.
  4. U extrapoleert de cijfers op basis van het vergelijkende jaar.
  5. U vult Investeringen, Financieringen, Dividenduitkering en eventuele dotatie pensioenvoorziening in.
  6. U vult de normen in die eventueel van toepassing zijn voor solvabiliteit en liquiditeit.
  7. U heeft een standaardrapport met daarin Introductie, Balans, W&V rekening, Liquiditeitsprognose, Kengetallen.